Thi công xây dựng: đơn giá xây dựng nhà tại Hà Nội

   A. Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố, biệt thự, khách sạn:

  + Đơn giá xây dựng thô áp dụng đối với gói đầu tư trung bình: 2,600,000đ/m2.

  + Đơn giá xây dựng thô áp dụng đối với gói đầu tư trung bình khá: 2,700,000đ/m2.

  + Đơn giá xây dựng thô áp dụng đối với gói đầu tư khá: 2,800,000đ/m2.

  + Đơn giá xây dựng thô áp dụng đối với gói đầu tư cao cấp:2,900,000đ/m2 .

  B. Đơn giá xây dựng phần hoàn thiện nhà phố, biệt thự, khách sạn:

  + Đơn giá xây dựng nhà hoàn thiện áp dụng đối với gói đầu tư trung bình: 4,500,000đ/m2.

  + Đơn giá xây dựng nhà hoàn thiện áp dụng đối với gói đầu tư trung bình khá: 4,700,000đ/m2.

  + Đơn giá xây dựng nhà hoàn thiện áp dụng đối với gói đầu tư khá: 4,900,000đ/m2.

  + Đơn giá xây dựng nhà hoàn thiện áp dụng đối với gói đầu tư cao cấp: 5,200,000đ/m2.

  C. Đơn giá xây dựng phần nhân công nhà phố, biệt thự, khách sạn: 1,300,000đ/m2-1,600,000đ/m2

  Sản phẩm dịch vụ liên quan